Експерти кафедри акушерства та гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця

Історія становлення і визначних здобутків Київського пологового будинку №3 нерозривно пов’язана з кафедрою акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, колектив якої  самовідданно і натхненно вносить свій вагомий внесок в роботу закладу протягом 37 років. Заслуги в набутті славетних традицій, професійного і наукового досвіду, авторитету і поваги серед хворих, студентства і колег належать усьому колективу кафедри, який очолює доктор медичних наук, професор В.О.Бенюк.

Кафедру акушерства та гінекології №3 було засновано в 1982 році. До складу кафедри ввійшли: завідувач кафедрою, професор В.Я. Голота; доценти Г.К. Школьний, Т.М. Ніколаєва; асистенти Г.І. Педченко, Ю.О. Гордієнко, К.М. Анфіногенова. Вже з перших днів роботи співробітники кафедри на підставі особистого досвіду започаткували передові традиції по організації та раціональному впровадженню навчально-методичної, наукової та лікувально-профілактичної роботи. Результати  наукових досліджень співробітників кафедри було впроваджено для ефективного вирішення клінічних і соціально-медичних проблем. Невичерпний потенціал енергії фундаторів кафедри передавався молодим поколінням співробітників і сприяв зростанню авторитету кафедри як в Україні, так і за її межами.

З перших років роботи колектив кафедри виявив безмежний творчий потенціал, вдале поєднання клінічних, педагогічних, наукових та організаторських якостей. Співробітниками кафедри вперше в країні розроблено фундаментальні основи тактики ведення вагітних групи високого ризику перинатальних і акушерських ускладнень на амбулаторному і стаціонарному етапах, сучасні заходи по перинатальній охороні плода та новонародженого і профілактиці запальних ускладнень в акушерстві та гінекології, основи раціонального харчування вагітних, прогнозування та профілактики патології репродуктивного здоров’я в сучасних умовах, котрі мають не тільки вітчизняне,  але і міжнародне визнання.

На кафедрі сформувались основні наукові напрямки досліджень з проблем акушерства і гінекології, маючи за основу широкий діапазон досліджень.

Одним з важливих направлень діяльності кафедри є вивчення патогенетичних механізмів розвитку гестозів другої половини вагітності. Дослідження, проведені доцентом Г.І. Макаренко по визначенню особливостей змін водно-сольового та фосфорно-кальцієвого обміну зумовили впровадження комплексної терапії гестозу з використанням мікроелементів. Доцентом Л.Д. Ластовецькою визначено і впроваджено в акушерську практику тактику ведення вагітності і пологів у вікових вперше народжуючих з набутими вадами серця.

Важливе значення на кафедрі приділяється особливостям перебігу вагітності та пологів при плацентарній недостатності. Науковцями кафедри розроблені сучасні методи ведення вагітних з екстрагенітальними захворюваннями, які викладені в кандидатських і  докторських дисертаціях, що має принципове значення для практичної медицини. Професор В.О. Бенюк розробив сучасні методи діагностики порушень гомеостазу та впровадив комплексний метод лікування анемії вагітних з застосуванням тканьових антигіпоксантів. Вперше в країні професор кафедри О.А. Диндар на основі наукових даних обґрунтувала та розробила  систему раціонального ведення вагітності та пологів  і комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на корекцію  порушень функції печінки і метаболічних зсувів у жінок після перенесеного вірусного гепатиту, розробила і впровадила в практику систему прогнозування і профілактики перинатальної патології у жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому. Вперше в Україні на кафедрі сконструйовано мікрокліматичну камеру  для недоношених новонароджених і дітей з малою масою  у разі передчасних пологів. Розроблені комплексні патогенетично обгрунтовані методи лікування невиношування вагітності в ранні терміни гестації у вагітних Чорнобильської зони з застосуванням карбюлози і лімфоцитів донора (О.І. Курган, О.М. Стукалова).  Проведені авторами фундаментальні ультразвукові і імунологічні дослідження зумовили впровадження сучасних методів доклінічної діагностики і прогнозування загрози невиношування.

Професором В.О. Бенюком  започатковано нове наукове направлення по вивченню основних патогенетичних механізмів розвитку перинатальної патології,  диференційований підхід і методи профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з недоношуванням. Під керівництвом професора В.О. Бенюка Ропотаном А.Г. виконано кандидатську дисертацію, присвячену проблемі передчасних пологів.  Впровадження наукових досліджень за даним напрямком в практичне акушерство сприяло значному зниженню перинатальних втрат. На сьогодні доцентом кафедри І.А. Усевичем розробляється і впроваджується в акушерську практику алгоритм ведення пологів у вагітних групи високого ризику акушерської патології. Аспіранти Королюк Н.П. і Котенок А. С. ґрунтовно вивчають проблеми акушерської і перинатальної патології у одиноких вагітних, патогенетичні аспекти антенатальної загибелі плода.

На кафедрі приділяється важливе значення  поєднанню наукових досліджень і практичного досвіду щодо впровадження реабілітаційно-профілактичних заходів в практику охорони здоров’я. Вперше в Україні на кафедрі науково обґрунтовано і практично реалізовано санаторно-курортний етап лікувальних і реабілітаційних заходів для вагітних. На сьогоднішній день користується значною популярністю створений санаторно-курортний центр для вагітних на базі санаторія “Жовтень”.

Кафедра є ініціатором розробки та втілення нових методів профілактики непланованої вагітності.

Одним з провідних наукових напрямків є  розробка  заходів щодо профілактики гнійно-запальних захворювань при акушерській і гінекологічній патології. Професором кафедри С.О. Іванютою розроблено і впроваджено в практику  тактику ведення вагітних з ризиком розвитку післяпологових гнійно-запальних захворювань та внутрішньоутробного інфікування плода. Асистент кафедри О.А. Щерба оптимізувала і впровадила в гінекологічну практику діагностику і методи лікування змішаної герпетично-кандидозної інфекції нижнього відділу статевої системи у жінок репродуктивного віку. Аспірант кафедри Неймарк О.С. продовжує наукові дослідження, які присвячені розробці сучасних ефективних методів лікування запальних захворювань жіночих статевих органів.

Доцент кафедри Т.Р. Никонюк визначила особливості впливу гнійно-запальних захворювань жіночих статевих органів на скоротливу діяльність матки, розробила і впровадила в клінічну практику  патогенетичний метод лікування слабкості пологових сил із застосуванням дезаміноокситоцину на фоні ганглерону, розробила тактику ведення вагітності і пологів у жінок з ізосерологічною несумісністю крові матері і плода.

Серед науковців практичної охорони здоров’я слід відмітити важливі наукові роботи О.П. Слонової по прогнозуванню вроджених вад плода у вагітних, виконаних на кафедрі.

Перспективним напрямком досліджень є вивчення стану вегетативної нервової системи вагітної і плода та взаємодії їх між собою, тактику ведення вагітних з ранніми гестозами і холестатичним гепатозом.  Ций напрямок розробляють доцент Майданник  І.В., асистент Ковалюк Т.В., асистент Бенюк С.В.

Професором кафедри Гончаренком В.М  визначено і впроваджено в клінічну  практику систему прогнозування, діагностики, лікування та реабілітації гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку. Молоді науковці Ярмак В.С., Кузьміна А.В. займаються проблемами поліпозу ендометрія і серозометри. Асистент кафедри Курочка В.В. розробила і впровадила в гінекологічну практику методи сучасної діагностики і лікування геніального ендометріозу.

На сьогоднішній день на кафедрі плідно працюють 4 професори, 6 доцентів,7 асистентів, 5 аспірантів, виконуються 3 докторських та 6 кандидатських дисертацій по вивченню і впровадженню в клінічну практику сучасних засобів антенатальної охорони плода, профілактики і лікування перинатальних ускладнень при патологічному перебігу вагітності, діагностиці гемодинамічних порушень у вагітних з гіпертензивним синдромом, вивчається вплив екстрагенітальної патології на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого, психоемоційний стан у юних та вікових вперше народжуючих, проблема лікування невиношування вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Науковий світогляд, інтуїція та клінічний досвід співробітників кафедри знайшов відображення в фундаментальних підручниках “Гінекологія дитячого та підліткового віку”, “Гінекологія” та інш., практичних монографіях “Женская консультация”, “Преждевременные роды”, “Невідкладні стани в акушерстві та гінекології”, “Фізіологічне та патологічне акушерство”, “Акушерський фантом”, “Алгоритми в акушерстві і гінекології”, “Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии”, які є настільними книгами для науковців і практичних фахівців. За останні роки результатом наукової праці співробітників кафедри є 32 монографії, 5 підручників, 26 авторських посвідчень, отримано більше як 100 патентів на винаходи.

Базою кафедри є сучасний пологовий будинок м. Києва №3, оснащений сучасною аппаратурою, розрахований на 190 ліжок. Для навчальних цілей використовуються пологові зали, маніпуляційні, операційні, відділення новонароджених, клініко-біохімічна та бактеріологічна лабораторії, тощо. Досягненням кафедри є втілення в практику сучасних лапароскопічних та ультразвукових методів діагностики та лікування гінекологічних хворих. Співробітники кафедри ведуть спеціалізовані консультативні прийоми за умов жіночої консультації: профілактика та лікування онкозахворювань жіночих статевих органів, патологія шийки матки, невиношування вагітності.

Співробітники кафедри надають в повному обсязі висококваліфіковану лікувально-консультативну допомогу з акушерства і гінекології на основній клінічній базі – пологовому будинку №3 та трьох жіночих консультаціях Святошинського району м. Києва. Завідувач кафедри, професор Бенюк В.О. є консультантом «Центру загальної гінекології, гінекологічної ендокринології та репродуктивної медицини» клінічної лікарні «Феофанія».

Співробітники кафедри здійснюють виїзди за викликами Української станції екстреної  медичної допомоги МОЗ України.

Велику увагу кафедра приділяє удосконаленню консервативного та хірургічного лікування хворих з патологією внутрішніх статевих органів,  непліддям. Широко використовуються малоінвазивні методи оперативного лікування – лапароскопія, гістероскопія, органозберігаючі операції.

Удосконалені та впроваджені в практику реконструктивно-пластичні операції при випадінні внутрішніх статевих органів, аномаліях розвитку з використанням сучасних технологій таких як слінгові операції на основі синтетичних матеріалів та з використанням ТVТ-технологій. На кафедрі широко використовується новітня методика плазмоферезу в акушерській  і гінекологічній практиці.

Співробітники кафедри, під керівництвом професора В.О. Бенюка, з наполегливістю, високою відповідальністю і професіоналізмом виховують і проводять підготовку майбутніх лікарів, ведуть консультативну і лікувальну роботу в пологовому будинку, надають ургентну спеціалізовану медичну допомогу жінкам і немовлятам нашого рідного міста, використовуючи новітні вітчизняні та зарубіжні наукові здобутки.

Лікарі відділення

Бенюк Василь Олексійович
Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3, д.мед.н., професор, лікар акушер-гінеколог
Іванюта Сергій Орестович
Д.мед.н., професор, лікар акушер-гінеколог
Диндар Олена Анатоліївна
Д.мед.н., професор, лікар акушер-гінеколог
Усевич Ігор Анатолійович
К.мед.н., доцент, лікар акушер-гінеколог
Ластовецька Лілія Дмитрівна
К.мед.н., доцент, лікар акушер-гінеколог
Майданник Ігор Віталійович
К.мед.н., доцент, лікар акушер-гінеколог
Никонюк Тетяна Робертівна
К.мед.н., доцент, лікар акушер-гінеколог
Курочка Валентина Валеріївна
К.мед.н., асистент, лікар акушер-гінеколог
Щерба Олена Анатоліївна
К.мед.н., асистент, лікар акушер-гінеколог
Бенюк Світлана Василівна
К.мед.н., асистент, лікар акушер-гінеколог
Ковалюк Тетяна Володимирівна
К.мед.н., асистент, лікар акушер-гінеколог
Олешко Віктор Федорович
к.мед.н., асистент, лікар акушер-гінеколог
Котенок Антоніна Сергіївна
Асистент, лікар акушер-гінеколог
Друпп Юрій Григорович
доцент, кандидат медичних наук, лікар  акушер-гінеколов вищої категорії

Фото відділення

Залишити відгук

Ім'я
E-mail
Відгук

xxnx mobile videos pakistanixxxx.com xvideo erotic incest x video goodtastemovs.com indian kalporn futanari on men hentaionly.net hentai taimanin sonpari serial video indiantubetv.com sleepingsex nangi bf indianxclips.com www video xxxxx shinkyoku no grimoire hentai-fan.com gijinka hentai fc2-ppv 672842 javmovies.mobi まるっと!跡美しゅり سكس هندي ساخن freepornarabsex.com سكس سورى جديد نيك بيضاء xxxvideohd.info سكس مصري بلدى fc2-ppv 1080990 simozo.mobi ジローの動画 fc2 xvidiokerala porningo.com indan saxy video sexy blue film desixxxhd.com cocktail hindi film aksha hot navel hdtporno.org aunty undressing xvideos full movie prime-porn.com indian xxx videos パコパコ女子大生 javwhores.mobi ネットでav応募→av体験撮影 557